DELEGACIONS

DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA

El Consell de Govern del Consell per la República va aprovar el següent Document Marc per a la creació de les Delegacions del CxR, que regula les funcions i els criteris de constitució d’aquestes institucions.

Preàmbul

Les Delegacions del CxR són un projecte nascut per iniciativa de la societat civil de fora del Principat de Catalunya. Veient que a molts pobles i viles del Principat es constituïen Consells Locals, el 2019, tant des de la Catalunya del Nord, com des de les Illes Balears i per iniciativa seva, es dirigiren a nosaltres per fer-nos suport i crear una Delegació del CxR amb l’objectiu de fer República Catalana des de les diferents parts del territori.

El Govern del Consell per la República rep amb entusiasme aquestes iniciatives i acorda donar un impuls al desplegament de les Delegacions al territori i al mateix temps establir uns criteris per definir-hi una vinculació directa.

Les Delegacions passen a formar part de l’estructura del CxR, tenen caràcter d’òrgan executiu i planificaran i executaran les accions a fer, de manera coordinada i d’acord amb el Consell de Govern del CxR.

La Delegació de la Catalunya del Nord va ser la primera. La primera trobada entre el grup impulsor de la Delegació del CxR a Cat Nord i el Consell, en la persona de Toni Comín, es va fer el 26 de febrer de 2019 a Lovaina, a Bèlgica, I més endavant es va fer la presentació oficial de la Delegació del Consell per la República Catalana el novembre de 2019 al cinema Castellet de Perpinyà, on es va signar el Protocol de Cooperació. Des del CxR i, per la ciutadania de tots els Països Catalans, es té molt present les mostres de solidaritat republicana que la Catalunya del Nord va tenir, i té, amb la Catalunya Sud, sobretot pel que fa al seu paper actiu en fer possible el referèndum de l’1 d’octubre de 2017. Aquesta delegació compta amb un grup de persones que, de forma estable, formen part de la Delegació i la mantenen oberta i activa per a totes les persones inscrites al CxR que viuen i treballen a la Catalunya del Nord.

La segona va ser la de les Illes Balears. Fou a partir del gener de 2020 que es varen iniciar les converses per tractar de la constitució de la Delegació de les Illes Balears. Es va reconèixer el grup impulsor amb persones inscrites de cada una de les illes i després, tal com es va fer amb la Catalunya del Nord, es va signar primer un Protocol, dia 30 de juliol de 2021, per poder convocar totes les persones inscrites a una assemblea a cada illa i crear els grups coordinadors. El fet de la insularitat va fer necessari preveure que s’havia de crear també un grup de coordinació interines. El consell de Govern del Consell per la República ha previst que Grup impulsor ampliï la seva composició per integrar persones inscrites que vulguin formar part dels grups coordinadors i mantingui la seva presència almenys durant els primers dos o tres anys des de la seva constitució per consolidar i donar continuïtat a la feina que ha suposat la seva creació.

Pel que fa al País Valencià, la Delegació es troba en procés de constitució.

1. L’impuls de les Delegacions
El passat 1 d’octubre de 2017 el poble de Catalunya va votar en referèndum ser un Estat Independent en forma de República, voluntat negada i reprimida pels poders de l’Estat espanyol. En efecte, la repressió dificulta que les institucions catalanes puguin desplegar amb plena llibertat el mandat sorgit d’aquell referèndum. Per això, tal com ja va fer l’1 d’octubre, la ciutadania de Catalunya pren novament la iniciativa per construir poder republicà des de la seva sobirania personal i s’organitza per fer efectiu aquest mandat.

L’Estat Independent en forma de República és l’objectiu que ens disposem a fer realitat amb la capacitat d’organització de la gent i la determinació insubornable a continuar treballant fins a fer efectiu el mandat de l’1 d’octubre. Construir espais de sobirania de baix a dalt des dels barris, pobles, ciutats i comarques és el camí per avançar en una estructura de poder republicà d’àmbit nacional arrelat al territori i al poder de la gent.

El conjunt dels Països Catalans són el marc nacional català, per tant, tots els territoris catalans han de poder participar activament al procés d’alliberament nacional del Principat de Catalunya. No podem obviar aquí la necessitat de comptar amb el suport de totes les persones inscrites al CxR de la resta dels PPCC. Un suport per assolir els propòsits fonamentals: donar compliment al mandat de l’1 d’octubre i construir la república independent com un nou estat d’Europa.

Per aquestes raons, les Delegacions poden ser impulsades per un grup de persones inscrites al CxR i reconegudes pel Consell de Govern del CxR i que es comprometran, a través de la signatura d’un Protocol, a convocar una assemblea amb tots els inscrits de la seva demarcació per constituir-la formalment i a mantenir-s’hi durant els primers dos primers anys per consolidar la seva constitució i continuïtat.

2. Els criteris de constitució de les Delegacions
Les Delegacions tenen com a finalitat la promoció dels valors republicans -igualtat d’oportunitats, democràcia plena institucional, solidaritat social, llibertat de consciència, llibertat d’expressió, autodeterminació dels pobles, treball per la pau en l’àmbit nacional i internacional, igualtat de gènere…- als Països Catalans, en la perspectiva d’un horitzó polític i nacional compartit, si així ho expressa, lliurement, la voluntat de la ciutadania.

Les Delegacions estaran formades pels ciutadans i les ciutadanes que estiguin inscrits al registre del Consell per la República en el seu àmbit territorial corresponent. Prèviament a la seva constitució, el grup impulsor que vulgui dur endavant la constitució d’una Delegació, d’acord amb criteris de pluralitat, haurà de ser validat pel Govern del Consell per la República. En aquells casos en què no es donin aquestes circumstàncies, s’avaluarà cas a cas per part del Govern del Consell per la República la idoneïtat de la seva constitució i, en el cas que es consideri adient, es proposaran les mesures correctores a prendre.

Els òrgans executius o grups coordinadors estaran formats, els primers dos anys o tres anys, pel grup impulsor i les persones que voluntàriament hi vulguin formar part i s’organitzaran en comissions de treball. Les activitats i les decisions que es puguin prendre per part de les Delegacions aniran guiades pel Pla de Govern i el document Preparem-nos i es prendran de forma coordinada i consensuada amb el Consell de Govern del Consell de la República o amb la persona amb qui delegui aquesta responsabilitat.

Totes les persones de la demarcació que ho desitgin podran participar de les comissions de treball que es constitueixin a la Delegació per portar a terme els projectes del Pla de treball que el Consell x la República determini.

Els membres de la Delegació es comprometran a seguir el codi ètic i de bones pràctiques d’actuació institucional, com ho fan els altres càrrecs del Consell per la República.

3. Relació amb el Consell per la República
La relació de les Delegacions amb el Consell x la República esdevé clau per dotar de fortalesa estratègica al conjunt d’institucions que conformen la xarxa del Consell i és imprescindible i necessari una orientació compartida i coordinada d’accions i projectes. Les Delegacions signaran un Acord de Cooperació elaborat des del Consell per la República (Consell de Govern), que determinarà, entre altres qüestions, els objectius i finalitats polítiques de les Delegacions i els seus principis de funcionament.
L’assumpció d’aquest Acord de Cooperació implicarà:
– El seu reconeixement formal com a Delegació per part del Consell per la República.
– El dret a utilitzar la imatge corporativa del Consell per la República.
– El dret i el deure de coordinar-se amb els òrgans polítics del Consell per la República.
– El dret a tenir una interlocució estable amb l’estructura tècnica del Consell per la República.

A fi i a efecte de garantir aquests drets i deures, el Consell de Govern del Consell per la República haurà de nomenar una persona responsable de les Delegacions que tingui una funció coordinadora i assessora i que compti amb el suport tècnic adient.

4. Funcions i objectius de les Delegacions
Funcions polítiques generals:
– Impulsar estratègies per al ple reconeixement de la República catalana.
– Col·laborar amb les accions institucionals i de la societat civil que tinguin com a objectiu el ple reconeixement de la República.
– Reconèixer el Consell per la República, en tant que institució lliure i sobirana que té la missió d’assolir la independència efectiva de Catalunya, com a única institució – legítima per a regular el seu funcionament.
– Promoure la unitat d’acció estratègica en el seu àmbit territorial per a la plena instauració de la República.

5. Funcions de suport/col·laboració amb el Consell per la República
– Promoure la inscripció al Consell.
– Dinamitzar la participació dels inscrits al Consell: consultes, processos participatius.
– Contribuir a l’organització de les eleccions a l’Assemblea de Representants.
– Col·laborar en les accions de diplomàcia ciutadana.
– Elevar propostes d’acció al Consell per la República.
– Dinamitzar en el territori de la Delegació els projectes del Consell que s’hagin de dur a terme.
– Formació en l’ús de les eines digitals del Consell per la República.
– Xerrades de difusió sobre el Consell (importància, missió, funcions, utilitat, etc.).
– Les funcions que el Consell de Govern del Consell per la República proposi.