CONSELLS LOCALS

DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA

El Consell de Govern del Consell per la República va aprovar el següent Document Marc per a l’Impuls dels Consells Locals, que regula i unifica les funcions i els criteris de constitució d’aquestes institucions.

Preàmbul

Els Consells Locals per la República són un projecte nascut per iniciativa de la societat civil. Així, el 12 de gener de 2019 l’Assemblea Nacional Catalana va acordar impulsar-ne la creació amb l’objectiu de fer República Catalana des del territori. A redós d’aquesta proposta, alguns Consells Locals van iniciar proves pilot. El 30 de setembre de 2019, els i les electes del municipi d’Amer van acordar constituir-se en Consell Local per la República. Una quarantena de Consells Locals estan en fase de constitució arreu del país, amb formes de constitució diverses.

El Govern del Consell per la República, reunit el passat 1 d’octubre, rep amb entusiasme aquestes iniciatives i acorda donar un impuls al desplegament dels Consells al conjunt del territori, establint uns criteris per establir-hi una vinculació directa.

Construint República des del poder de la gent: de baix a dalt i amb estructura nacional.

El passat 1 d’octubre de 2017 el poble de Catalunya va votar en referèndum ser un Estat Independent en forma de República, voluntat negada i reprimida pels poders de l’Estat espanyol. En efecte, la repressió dificulta que les institucions catalanes puguin desplegar amb plena llibertat el mandat sorgit d’aquell referèndum.

Per això, tal i com ja va fer l’1 d’octubre, la ciutadania de Catalunya pren novament la iniciativa per construir poder republicà des de la seva sobirania personal i s’organitza per fer efectiu aquest mandat.

L’Estat Independent en forma de República és l’objectiu que ens disposem a fer realitat amb la capacitat d’organització de la gent i la determinació insubornable a seguir treballant fins a fer efectiu el mandat de l’1 d’octubre.

Construir espais de sobirania de baix a dalt des dels barris, pobles, ciutats i comarques és el camí per avançar en una estructura de poder republicà d’àmbit nacional arrelat al territori i al poder de la gent.

Mapa dels Consells Locals per la República

1. L’impuls del Consell Local

Són molts els càrrecs elegits en les eleccions municipals del passat 25 de maig que comparteixen l’objectiu de treballar per fer efectiu el mandat de l’1 d’octubre al seu municipi. Ells, que tenen dipositada la confiança de les seves electores i els seus electors, esdevenen impulsors naturals i membres nats del govern local del Consell per la República del municipi.

Tanmateix, les entitats del municipi compromeses amb l’objectiu de constituir el Consell Local podran prendre la iniciativa, convidant als i a les electes del seu municipi que s’han presentat a les eleccions amb el compromís de fer efectiu el mandat de l’1 d’octubre a formar-ne part, com a dipositaris que són de la voluntat de les seves electores i els seus electors.

Per aquestes raons, els Consells Locals poden ser impulsats per regidors i regidores del municipi, per les entitats del municipi i/o per persones a títol individual. En tot cas, caldrà un ampli consens entre els agents polítics i socials de la població i una convocatòria pública de la sessió constitutiva del Consell local per part d’aquests agents polítics i socials.

2. Els criteris de constitució

2.1. Tot Consell Local estarà constituït per:

En aquells casos en què no es donin aquestes circumstàncies, s’avaluarà cas a cas per part de l’òrgan pertinent del Consell per la República la idoneïtat de la seva constitució i, en el cas que es consideri adient, es proposaran les mesures correctores a prendre.

2.2 L’òrgan executiu del Consell Local estarà composat:

3. La participació ciutadana

Totes les persones del municipi que ho desitgin podran participar a l’Assemblea del Consell i participar de les comissions de treball que es constitueixin per portar a terme els projectes del Pla de treball que el Consell determini.

Els membres del Consells locals estaran inscrits al registre del Consell per la República.

4. L'àmbit de representació

L’àmbit de constitució dels Consells Locals podrà ser municipal, una agrupació de municipis o una comarca, o un barri o districte en el cas de Barcelona i de les ciutats de més de 100.000 habitants. En el cas dels barris i districtes, de les agrupacions de municipis o de les comarques, els criteris de constitució seran els mateixos que els establerts en els punts 2.1. i 2.2.

En aquells casos en que l’àmbit de representació del Consell local no sigui municipal, caldrà la validació prèvia validació de l’òrgan corresponent del Consell per la República per a la seva constitució.

Els membres del Consells locals estaran inscrits al registre del Consell per la República.

5. La relació amb el Consell per la República

La relació dels Consells locals amb el Consell esdevé clau per dotar de fortalesa estratègica al conjunt de la xarxa de Consells i d’orientació compartida i coordinada d’accions i projectes.

Els Consells locals per la República signaran una “Carta de compromís” elaborada des del Consell per la República (Consell de Govern), que determinarà, entre d’altres qüestions, els objectius i finalitats polítiques dels Consells locals i els seus principis de funcionament.

L’assumpció d’aquest “Compromís” implicarà:

A fi i a efecte de garantir aquests drets i deures, el Consell de Govern del Consell per la República haurà de constituir la Comissió de seguiment dels Consells Locals per la República Catalana, amb suport tècnic.

6. Funcions i objectius dels Consells locals

6.1. Funcions polítiques generals

6.2. Funcions de suport/col·laboració amb el Consell per la República

6.2. Altres funcions