The Council for the Republic sets in motion the Republican Solidarity Action Fund

The Council for the Republic and the network of Local Councils within the country intend to collaborate in order to expand the community mutual support networks that are springing up across the land to fight against the coronavirus and its impact on health, society and the economy. In response to the demand from the health […]

El Consell per la República posa en marxa el Fons Republicà d’Acció Solidària

El Consell per la República i la xarxa de Consells Locals a l’interior del país, volem col·laborar a impulsar les xarxes comunitàries de suport mutu que estan sorgint arreu del territori per lluitar contra el coronavirus i els seus efectes sanitaris, socials i econòmics.Responent a la demanda del sector sanitari i de la població per manca de […]